Kto może skorzystać


CELE PROGRAMU

Głównym  celem  Programu  kompleksowego  wsparcia  dla  rodzin  „Za  życiem”  jest umożliwienie  rzeczywistej  i  pełnej  integracji  społecznej  osób  niepełnosprawnych  oraz wsparcie psychologiczne, społeczne, funkcjonalne i ekonomiczne ich rodzin. 

Cel ten będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

1) zapewnienie  dostępu  do  wszechstronnej  opieki  nad  kobietą  w  okresie  ciąży  (w  tym powikłanej), porodu i połogu;

2) rozwój wsparcia środowiskowego dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży;

3) zagwarantowanie wsparcia rodzin i dzieci z wadą letalną;

4) zapewnienie  interdyscyplinarnego  wczesnego  wspomagania  rozwoju  dziecka,

umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny;

5) utworzenie ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych;

6) podniesienie  jakości  i  dostępności  świadczeń  opieki  zdrowotnej  oraz  zwiększenie efektywności  i  dostępności  do  rehabilitacji  dzieci,u  których  zdiagnozowano  ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałych w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu;

7) wsparcie  członków rodziny w opiece nad osobą niepełnosprawną poprzez możliwość uzyskania pomocy w formie opieki wytchnieniowej;

8) wsparcie  rodziców  i  opiekunów  osób  niepełnosprawnych  w  realizacji  codziennych obowiązków domowych;

9) zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne; 

10) tworzenie  i  rozwój  mieszkalnictwa  chronionego  oraz wspomaganego  na  rzecz  osób niepełnosprawnych; 

11) wsparcie  osób  niepełnosprawnych  poprzez  rozwój  sieci  samorządowych  placówek działających na rzecz osiągania przez te osoby samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym; 

12) wsparcie  rodziców  i  opiekunów  dzieci  i  osób  niepełnosprawnych  w  podejmowaniu i utrzymywaniu aktywności zawodowej;

13) umożliwienie  opiekunom  osób  niepełnosprawnych  łączenia  pracy  ze  sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną;

14) wsparcie opiekunów pracujących w przypadku choroby dziecka niepełnosprawnego;

15) wzmocnienie profilaktycznego aspektu zadań asystenta rodziny;

16) zapewnienie  informacji  o  dostępnych  formach  wsparcia  dla  rodzin,  osób niepełnosprawnych i ich opiekunów;

17) promowanie wartości rodzinnych w społeczności lokalnej;

18) aktywizacja organizacji pozarządowych w budowie systemu wsparcia dziecka i rodziny;

19) aktywizacja  i  wsparcie  samorządów  w  wypełnianiu  zadań  własnych  na  rzecz  osób niepełnosprawnych;

20) tworzenie prawa odpowiadającego potrzebom osób niepełnosprawnych i ich rodzinom.

 

Informacja wytworzona przez:
Zbigniew Dymiński
email: z.dyminski@mops.sieradz.eu
, w dniu:  14‑03‑2017 12:42:40
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Zbigniew Dymiński
email: z.dyminski@mops.sieradz.eu
, w dniu:  14‑03‑2017 12:26:40
Data ostatniej aktualizacji:
14‑03‑2017 12:42:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie