Rodzaje świadczeń


Świadczeniami rodzinnymi są:

1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;

2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne;

3) zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22a;

3a) świadczenia wypłacane przez gminy na podstawie art. 22b;

4) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;

5) świadczenie rodzicielskie.

 

Kwoty świadczeń rodzinnych:
 

1. Zasiłek rodzinny na:
a) dziecko w wieku do 5 lat - 95 zł.
b) dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat - 124 zł.
c) dziecko w wieku powyżej 18 lat do ukończenia 24 lat - 135 zł.

2. Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

a) urodzenia dziecka - 1.000 zł.

Uwaga! Dodatek ten jest wypłacany jednorazowo i przysługuje kobiecie, pod warunkiem że pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 400 zł. miesięcznie

c) samotnego wychowywania dziecka - 193 zł. miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386 zł. na wszystkie dzieci,

d) w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci,

e) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 95 zł. miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego

f) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - wysokość 90 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,

g) 110 zł. miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia

h) rozpoczęcia roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego - 100 zł.
Uwaga! Dodatek ten przysługuje jednorazowo na dziecko i wypłacany jest raz w roku.

i) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
-113 zł. miesięcznie na dziecko - w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
-69 zł. miesięcznie na dziecko - w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.


3. Świadczenia opiekuńcze:

Zasiłek pielęgnacyjny - 153 zł

Specjalny zasiłek opiekuńczy - 520 zł

Świadczenie pielęgnacyjne - 1406 zł

Świadczenie rodzicielskie - 1000 zł

Informacja wytworzona przez:
Zbigniew Dymiński
email: z.dyminski@mops.sieradz.eu
, w dniu:  15‑03‑2017 13:43:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Matławski
email: m.matlawski@mops.sieradz.eu
, w dniu:  15‑03‑2017 13:43:00
Data ostatniej aktualizacji:
15‑03‑2017 13:43:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive